ఏపిలో బాబు రావడంతో.. హైదరాబాద్ ను రియల్ భూమ్ వీడనుందా?

14 Jun 2024 12:05 PM GMT

దక్షిణ భారతదేశంలో గుర్తింపు ఉన్న నగరం హైదరాబాద్. అన్ని వనరులు ఉన్న భాగ్యనగరం అభివృద్ధిలో ఎప్పుడూ ముందుంటుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

దక్షిణ భారతదేశంలో గుర్తింపు ఉన్న నగరం హైదరాబాద్. అన్ని వనరులు ఉన్న భాగ్యనగరం అభివృద్ధిలో ఎప్పుడూ ముందుంటుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.